Prepravný poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIA

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby vypracovaný v súlade s § 4 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

1. Tento prepravný poriadok (ďalej len „PP“) upravuje prepravné podmienky spoločnosti KARIVA s.r.o. so sídlom: Júliusa Barča-Ivana 7, 07101 Michalovce v postavení dopravcu/ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe

2. PP nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.kariva.sk, ako i v sídle spoločnosti a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave, upravujúci práva a povinnosti účastníkov

3. na účely tohto PP „Taxislužba“ je podnikanie, predmetom ktorého je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené

4. na účely tohto PP „Dopravca“ je prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie ............................................. ktorá nás oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe zmluvy o preprave osôb

5. na účely tohto PP „Prepravca“ je objednávateľ prepravy, to znamená cestujúci v osobnej doprave. Prepravcom je osoba, ktorá platí cenu za realizovanú prepravu dopravcovi

6. tento PP upravuje aj sadzby cestovného a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len tarifné podmienky)

7. PP obsahuje a bližšie špecifikuje podmienky prepravy ako aj práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho, zodpovednosť pri preprave osôb medzi dopravcom a osobami zúčastnenými pri na preprave, tarifu a reklamačný poriadok. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch cestujúceho a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám s výnimkou ich použitia pri uplatnení si práv a nárokov voči cestujúcemu, o ktorých rozhoduje súd alebo iný orgán verejnej moci

ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB

1. Prepravcovi, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia uvedeného v zmluve

2. prepravná zmluva vzniká na základe konania prepravcu, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie preprav

3. pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby

4. uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania

PODMIENKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O PREPRAVE OSÔB

1. Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný upovedomiť o tom bez meškania objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade, dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu cestovného lístka

2. dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP

3. spôsobené mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca, ktoré prevyšujú hodnotu uhradeného cestovného. Odporúčame klientom cestovné poistenie s poistením storna objednanej služby, ktoré je možné si zakúpiť aj v našej predajni v Košiciach

4. dopravca na požiadanie (podmienené vyplnením storno formulára) vydá späť cestujúcemu uhradené cestovné ponížené o storno poplatky. Tým nie je dotknuté právo dopravcu príslušnú sumu poukázať bezhotovostne na účet cestujúceho, resp. poštovou poukážkou v prospech cestujúceho, pokiaľ sú dopravcovi známe k tomu potrebné skutočnosti

5. vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať vzájomné pohľadávky bez obmedzenia

6. vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody
b) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich
c) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore

7. ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu poslednej odrážky, je povinný ohlásiť to dispečingu so snahou zabezpečiť pristavenie najbližšie voľného a vhodného vozidla taxislužby. V tomto prípade dopravca nenesie zodpovednosť za odmietnutého cestujúceho a nevracia zaplatené cestovné

8. cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku

9. majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kde sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Akékoľvek iné použitie je zakázané!

10. dojednané cestovné má cestujúci právo uhradiť:vo vozidle alebo prevodom na ucet Kariva s.r.o.

PLÁNOVANÉ ODCHODY A PRÍCHODY MICHALOVCE - NEMECKO

Odchod z Michaloviec je o 15:00 hod. a príchod do Nemecka je o 7.30 hod.

Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok. Doba trvania jednej cesty je cca 15 hod., vrátane 5krat prestávky počas jazdy v dĺžke cca 10 min

Mikrobus čaká na cestujúcich max 20 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu 00421907622711 svoje meškanie

POSTAVENIE CESTUJÚCEHO

Cestujúci má právo:
1. na bezpečnú, pohodlnú a pokojnú prepravu, na ktorú má platný cestovný lístok
2. na prepravu batožiny, podľa obmedzení v tomto PP
3. žiadať od vodiča, aby naložil a po preprave vyložil cestovnú batožinu
4. žiadať pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla, najmä ak ide o cestujúceho zdravotne ťažko postihnutého (v prípade cestujúceho s invalidným vozíkom je vodič povinný pomôcť cestujúcemu nastúpiť do vozidla a následne uložiť invalidný vozík do priestoru vozidla pre batožinu)
5. požadovať informácie od osádky vozidla taxislužby týkajúce sa podmienok jeho prepravy
6. na vrátenie tej časti cestovného, na ktorej sa neuskutočnila preprava a to podľa ustanovenia tohto PP
7. na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, prípadne extra batožiny a domácich zvierat tým istým vozidlom, len ak to umožňujú prepravné podmienky. O využití tohto práva, resp. o inom špecifickom spôsobe prepravy osoby a/alebo jej batožiny je cestujúci povinný dopravcu informovať (odkonzultovať) vopred, najneskôr pri objednávaní prepravy
8. vziať zo sebou ako batožinu živé spoločenské zviera, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené v tomto PP

Cestujúci je povinný:
1. dostaviť sa na miesto začatia prepravy včas pred odchodom vozidla
2. poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky3. správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu cestujúcich a neobťažoval cestujúcich a osádku
4. cestujúci berie na vedomie, že minimálny (odporúčaný) čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť cestujúceho
5. z dôvodu platných cestných predpisov platných v EÚ o preprave detí a infantov v dopravnom prostriedku je nutné, aby deti mali autosedačky. Autosedačka musí byť pevne pripútaná k sedadlu minibusu
6. vo vozidle taxislužby na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla
7. na prednom sedadle vedľa vodiča je možné prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne

Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:
1. prihovárať sa vodičovi spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť prepravy
2. pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč bez súhlasu dopravcu (resp. osádky vozidla dopravcu)
3. otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety
4. fajčiť v priestore vozidla
5. konzumovať nápoje, jesť (v priebehu cesty je plánovaná cca 10 min. prestávka 5krat ktorá je aj na to určená)
6. zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestore, ktorý je určený na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich
7. nechať stáť, alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá
8. vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla
9. odkladať veci a zvieratá na sedadlo
10. svojvoľné nakladanie/vykladanie batožiny do kufra vozidla, svoju batožinu podá vodičovi, ktorý ju sám odloží do batožinového priestoru

POVINNOSTI DOPRAVCU

Dopravca je povinný najmä:
1. prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku
2. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.kariva.sk a na viditeľnom mieste v sídle spoločnosti
3. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby vrátane platných príplatkov za nadrozmernosť alebo nadpočetnosť batožiny (viď Rozsah prepravy batožín) a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. V takýchto prípadoch vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené taxametrom
4. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny
5. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom
6. zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich v rozsahu poskytovaných dopravných služieb
7. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla
8. mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča
9. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich10. prevádzkovať taxislužbu s vozidlom, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Výnimku tvoria len prípady, kedy pre potreby cestovných agentúr (kancelárii) vykonáva dopravca zmluvnú prepravu klientov

POSTUP VODIČA TAXISLUŽBY, DISPEČERA PRI DOPRAVNEJ NEHODE, POŽIARI VOZIDLA A NÁHLEHO OCHORENIA CESTUJÚCEHO POČAS PREPRAVY

1. Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode je vodič vozidla taxislužby povinný postarať sa (v medziach svojich schopností a možností) aby možné následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb

2. Vodič je povinný najmä:
a) urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody
b) poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zraneným osobám a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
c) informovať všetkých cestujúcich primeraným spôsobom a formou o vzniknutej situácii
d) urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožín
e) ohlásiť dopravnú nehodu Policajnému zboru a zodpovednému pracovníkovi dopravcu

3. zodpovedný pracovník dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich ako aj ich batožín do cieľovej zastávky a urobí ďalšie opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody
4. v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič taxislužby povinný v medziach svojich schopností a možností poskytnúť prvú pomoc a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo privolať záchrannú zdravotnú službu. Zároveň dôvody prípadnej zmeny plánu cesty vodič taxislužby vysvetlí ostatným cestujúcim
5. pokiaľ dôjde počas prepravy vozidlom taxislužby k mimoriadnej udalosti pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo vodiča (živelná pohroma) tak, že vozidlo nemôže pokračovať po bežnej trase, dopravca ich dopraví inou najbližšou trasou do ich cieľových zastávok, pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú. V prípade, že sa v preprave na bežnej trase v dôsledku mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani odklonením sa od trasy, cestujúci majú nárok na bezplatné vykonanie prepravy späť do východiskovej zastávky nástupného miesta
6. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti z dôvodu vyššej moci (napr. aj pokazenie sa vozidla) dopravca je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú dopravu. V takýchto prípadoch (dopravca nevie ovplyvniť = vyššia moc) dopravca neposkytuje zľavu na cestovnom a nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie následných spojení.

Kontaktujte nás

KARIVA, s.r.o.

Júliusa Barča-Ivana 7
071 01 Michalovce
Slovenská republika

+421 907 622 711
+49 961 470 338 91
[email protected]
[email protected]